Ubezpieczenie od rezygnacji

Podstawowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji nie obejmuje zachorowań na covid-19 przed podróżą. Aby mieć ochronę w razie zachorowania na covid-19 (samego podróżnego lub osoby bliskiej) przed podróżą, należy wykupić dodatkowe ubezpieczenie.

W trakcie trwania wycieczki wszyscy jej uczestnicy są ubezpieczeni na wypadek zachorowania na covid-10 bezpłatnie przez biuro.

 

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie od rezygnacji?

 

 • Zwrot 100% kosztów! Jeżeli musisz zrezygnować z wyjazdu, otrzymasz pełny zwrot za imprezę turystyczną.
 • Czasami coś pokrzyżuje nasze plany. Dzięki ubezpieczeniu od kosztów rezygnacji możesz anulować wyjazd albo przerwać go w trakcie, odzyskując niewykorzystane pieniądze.
 • Idealne przy zakupach first minute. Kupujesz wycieczki z dużym wyprzedzeniem? Koszty rezygnacji zabezpieczą Twoją inwestycję przed nagłymi wypadkami (np. chorobą w rodzinie, utratą pracy, problemami z ciążą).

 

Do pobrania: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Koszty Rezygnacji

 

Sprawdź możliwe powody rezygnacji:

 • Nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży, osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży
 • Komplikacje związane z ciążą ubezpieczonego, współuczestnika podróży, osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, mające miejsce przed 32 tygodniem ciąży
 • Wyznaczenie ubezpieczonemu, współuczestnikowi podróżydaty porodu przez lekarza prowadzącego, pod warunkiem, że data porodu przypadnie na czas podróży i nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży
 • Śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej
 • Śmierć osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu, w tym w wyniku choroby przewlekłej, samobójstwa
 • Szkody w mieniu ubezpieczonego, osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnika podróży, powstałej w wyniku działania zdarzenia losowego lub będącej następstwem kradzieży z włamaniem, powodującej konieczność wykonania przez ubezpieczonego, osobę bliską ubezpieczonemu lub współuczestnika podróży czynności prawnych, a także administracyjnych
 • Utrata pracy przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży; za utratę pracy uznaje się wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony; TU Europa S.A. nie ponosi od-powiedzialności w przypadku, gdy wypowiedzenie stosunku pracy nastąpiło z winy pracownika w rozumieniu przepisów prawa pracy
 • Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy przez pracodawcę na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży w sytuacji, gdy ubezpieczony lub współuczestnik podróży w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna
 • Kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, niezbędnych do realizacji umowy podróży: paszportu, dowodu osobistego, wizy, pod warunkiem, że kradzież dokumentów została zgłoszona odpowiednim władzom
 • Udokumentowana przez policję szkoda rzeczowa powstała wskutek wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
 • Udokumentowana przez policję kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, powodującej konieczność wykonania przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży czynności prawnych i administracyjnych w miejscu stałego zamieszkania ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
 • Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postępowaniu rozwodowym
 • Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sądu w sytuacji, gdy stawiennictwo ubezpieczonego lub współuczestnika podróży jest obowiązkowe
 • Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole lub na uczelni wyższej, którego zaliczenie / zdanie jest niezbędne do kontynuowania nauki, na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży, pod warunkiem, że data egzaminu poprawkowego nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży
 • Szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub pracodawcy współuczestnika podróży powstałej w wyniku zdarzenia losowego lub będącej następstwem kradzieży z włamaniem, która wystąpiła w okresie 10 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu, powodującej konieczność wykonania czynności prawnych, administracyjnych oraz obecności ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w kraju zamieszkania w czasie planowanej podróży, pod warunkiem, że ubezpieczony lub współuczestnik podróży wchodzą w skład kadry zarządzającej pracodawcy
 • Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, w przypadku gdy ubezpieczony oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu i otrzymał powiadomienie o wyznaczeniu go w terminie pokrywającym się z terminem planowanej podróży

 

Ubezpieczenie nie obejmuje:

 • Akt terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży w kraju będącym celem podróży ubezpieczonego, który miał miejsce w promieniu maksymalnie do 250 km od celu podróży
 • Następstwa choroby przewlekłej u ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich
 • Zachorowania na covid-19 (należy dodatkowo wykupić)
 • Inny możliwy do udokumentowania powód